Umeå FC barn- och ungdomsverksamhet

Under 2022 togs ett styrelsebeslut att Umeå FC skall starta upp barn- och ungdomsfotboll. Syftet var dels för att kunna uppfylla SEF:s (Svensk Elitfotboll) grundkrav för att bli en certifierad akademiverksamhet, men också för att på sikt kunna få fram fler egenfostrade fotbollsspelare hela vägen upp till A-laget.

Vision:

Umeå FC:s vision kopplad till barn- och ungdomsverksamheten är att erbjuda den mest kvalitativa utvecklingsmiljön för både spelare och ledare i Norrland. Vi vill skapa en miljö som förmedlar positiva värden och bidrar till människors positiva utveckling. Genom att alltid ha individen i centrum vill vi kunna möta spelaren utifrån ambition, var individen för stunden befinner sig i sin utvecklingskurva och stimulera spelaren där den befinner sig i sin utvecklingsresa.

 

Intresseanmälan:

Minervaskolans elever har företräde till platserna i respektive lag. Fylls inte platserna av skolans elever erbjuds platserna därefter till övriga intresserade spelare enligt ”först till kvarn” principen via länken ”Gör Intresseanmälan!” ovan kopplad till Umeå FC akademis hemsida.

Intresseanmälan (kompletteringsintag) till säsongen 2024 till våra befintliga lag (P2012-P2016) är nu stängd.

Intresseanmälan till vårat nystartade lag P2017 är fortfarande öppen

Intresseanmälan för kompletteringsintag till säsongen 2025 (öppnar 1 juli 2024)

 

Utbildning:

2023 startade Umeå FC upp verksamhet för pojkar 7-11 år (födda 2016–2012). I detta åldersspann bedrivs breddverksamhet och en grundutbildning.

Från 13-15 år övergår grundutbildningen till en mer elitförberedande utbildning. Här ska mer utrymme ägnas åt färdighetsutveckling och stimulerande matcher. Träningsdosen och kravbilden för spelarna i denna ålder ska ökas succesivt. De som redan nu har stora ambitioner ska ges möjlighet att utvecklas genom att ibland få prova på spel med äldre lag.

Från 16 år genomförs elitutbildningen för att förbereda spelarna för seniorspel över tid.

Grunden i spelarutbildningen finns i den spelarutbildningsplan som Umeå FC har skapat utifrån SvFF rekommendationer. Med Umeå FC:s spelarutbildningsplan 5-15 år vill vi:

  • Ge så många barn och ungdomar som möjligt likvärdiga förutsättningar till en bra grundläggande spelarutbildning.
  • Underlätta för våra tränare att med den här spelarutbildningsplanen som grund förstå hur Umeå FC vill att fotbollsutbildningen ska bedrivas i åldrarna 5-15 år.
  • Kvalitetssäkra och säkerställa att spelarna lär sig rätt saker i rätt ålder.

Utbildningsplanerna är uppdelade i olika temablock utifrån en årsplanering, vilket innebär att träningen fokuserar på de olika blocken under en viss period för att sedan gå vidare till nästa block. I många fall återkommer blocken under året. Blocken visar vilket det huvudsakliga syftet är med träningen, men givetvis går många moment in i varandra. Under 2024 har arbete också påbörjats med att färdigställa en spelarutbildningsplan riktad mot målvakter.

Organisation:

Umeå FC har en riktlinje på ca. 20 spelare/lag.

I grundutbildningen 7-12 år är det viktigt med många tränare, och föräldratränare är en nödvändighet. Stort fokus och resurser på utbildning och kompetensutveckling kommer läggas på alla ledare. Från den elitförberedande utbildningen (13-15 år) är ambitionen att kunna fasa in arvoderade ledare och att minska andelen föräldratränare.

I organisationen ingår också arvoderade koordinatorer med ansvar för tre åldersgrupper var. Deras uppdrag är att:

  • Ha en regelbunden kontakt och uppföljning med huvudinstruktörerna i ”sin” grupp ex. P7-9 via besök på träningar och matcher.
  • Se till att verksamheten bedrivs enligt de riktlinjer och värderingar som finns dokumenterade i föreningens styrdokument och spelarutbildningsplaner.
  • Följa upp utbildningsbehov, genomföra ledarträffar och vara ett stöd vid spelarsamtal.
  • Ha en löpande dialog med Umeå FC:s barn och ungdomsansvarig gällande spelare, lagen och verksamheten.

Heltidsanställda i föreningen med direkt koppling till barn- och ungdomsverksamheten är också en barn- och ungdomsansvarig (7-15 år) samt en sportchef/akademiansvarig (16 år -> A-lag)

Träning:

Alla träningar och matcher upp till och med spelformen 7 mot 7 kommer att ske på Minerva park Arena. Umeå FC har tillgång till plantider för träning måndag-fredag 17.00-20.00, med möjlighet att börja 16.00 vissa dagar om behov finns. Materialförråd finns i anslutning till arenan.

Umeå FC har en ambition att erbjuda träning året om och kommer att följa SvFF rekommendationer för hur mycket man ska träna och vad inom varje åldersgrupp.

Ekonomi/föreningsjobb:

Föreningens styrelse har klubbat igenom dessa tränings- och medlemsavgifter för 2023/2024:

Medlemsavgift: 100 kr

Träningsavgifter:

7 år: 1200 kr

8-9 år: 2500 kr

10-12 år: 2700 kr

I träningsavgiften ingår bl.a. utbildning till instruktörer i verksamheten, träningsmaterial, ledarkläder, planhyror till träning och matcher, anmälningsavgifter till seriespel, cupavgifter, domarkostnader, kanslikostnader, kvalitetssäkring via SEF*, fritt inträde till A-lagets matcher, subventionerad träningsavgift för föräldratränare, arvoden ledare, resor akademi och ungdomslag m.m.

Under ledning av föreningens cupansvarige, ansvarar 10års-gruppen varje år för vårcupen och 11års-gruppen för höstcupen där intäkterna tillfaller barn-och ungdomsverksamheten. I tillägg till det tillkommer det max två föreningsförsäljningar (Tex.Lunchrundan). All övrig försäljning/lagjobb går till respektive lagkassa.

 

*Kvalitetssäkring

Nu när Umeå FC startar ungdomsverksamhet kommer Umeå FC att ansöka om medlemskap i akademinätverket SEF (Svensk Elitfotboll) när grundkraven är uppfyllda.

Varje år utför SEF en certifiering av sina medlemsklubbar. Certifieringen är ett långsiktigt arbete där elitklubbarnas ungdomsverksamhet utvärderas årligen utifrån en mängd olika områden. För Umeå FC innebär denna genomgång av vår ungdomsverksamhet att vi kan identifiera våra utvecklingsområden och även långsiktigt kunna kvalitetssäkra vår verksamhet.

 

Styrdokument

Centralt i vår verksamhet är ett styrdokument som skapats under hösten och som finns på respektive lags hemsida. Där kan man i detalj läsa mer om hur vi vill att verksamheten ska bedrivas.

Syftet med Umeå FC styrdokument för barn och ungdomsverksamheten är inte bara att säkerställa och förbättra verksamhetens utveckling genom tydliga och gemensamma riktlinjer utan även att det ska fungera som ett stöd till alla som är involverade i verksamheten, såväl spelare, ledare som föräldrar.

I styrdokumentet vill vi på ett transparent sätt berätta vad Umeå FC kan erbjuda fotbollsintresserade barn och ungdomar, vad Umeå FC står för och vad Umeå FC vill.

Kontakt

Patrik Sundström, barn- och ungdomsansvarig

070-399 95 94 / patrik@ufc.se